About Sibongile Maputi

Sibongile Maputi was born in 1976 at Groote Schuur Hospital in Cape Town to impoverished working parents hailing from the rural town of Middledrift in the Eastern Cape. Both parents, having not advanced beyond Form V, spent their entire lives engaged in migrant labour in Cape Town—an experience that would profoundly influence much of Sibongile's literary work. Against the backdrop of South Africa's political turbulence in the early 1980s, he was sent to be raised by his maternal grandparents in the Eastern Cape. Unfortunately, they passed away in 1992 and 1994. In 1995, he returned to Cape Town to reside permanently with his mother. Sibongile Maputi has an impressive literary portfolio, having authored 13 books, including 10 isiXhosa novels, two isiXhosa poetry anthologies, and one folklore title. His outstanding body of work earned him the prestigious WC Literature Award in 2023. Additionally, he was shortlisted for Jacana Media’s Sol Plaatje EU Poetry Award. Notably, one of his poems, titled "Nkandla," addresses the corruption scandal associated with the construction of former President Jacob Zuma's private residence using state funds, allegedly "without his knowledge." This thought-provoking poem was also translated into English and featured in the 2017 2nd Annual Poetry Anthology. Living by the motto that "Authors are to the reader what God is to religion," Sibongile Maputi's life and work reflect a deep connection to his roots, a keen awareness of social issues, and a commitment to artistic expression

Book Collection

Check out our amazing collection to shop.

product images

Intlabi Iwuphuncule Umkhonto

 • R180.00

imitshato emininzi bayibulele abantwana ekusukwa nabo ngaphandle, ingakumbi iziza-nanina. isizananina silubetha uthando luvuthuluke tu emzini. inene kukuba ayikho indoda ethanda umntwana wenye, okanye eyonwabela ukukhulisa umntwana ongengowayo. abantwana abaninzi namakhosikazi amaninzi nangakumbi bonzakele yile nto. le yeminye yemingeni esithe isizwe sayiphathelwa kukusebenza ezidolophini kwamlungu, sa...


product images

Ihasa

 • R180.00

impatho-gadalala ibangcungcuthekisile abazalikazi abaninzi yabashiya bexhwalekile. umntu aphile nento esifa, anyamezele ke ngoba emzini kuyanyanyezelwa . umntu aqalwe ngumntwana emzala, aphindwe liqabane endlini, aqwelwe kukuhlala. imbi ke le nto isakufikelela kwisityholo sobuthi. banukwe, babulawe oomama isono sabo ikukurhaneleka ngokuthakatha. ubuthi yimpatho-gadalala yamanina, yaye sele izibonakalis...


product images

Imbuyekezo Yobusela Sisisele

 • R180.00

ukutyiwa kwemali yoburhulumente ebhishornkulwenzile uqhushululu lwenkohlakalo, nolukhokhelele abaninzi eziseleni.rnbayisenga imibele karhulumente abantu ebhisho sele kungatsitsi nto. bambirnbajongana ngezikhondo zamehlo, babulalana, besebenza kunye. bambalwa ke abanturnabakwaziyo ukubuyekeza ubugebenga obuqulethwe kule ncwadi ngobuntu. ukuhlalarnkwethu akuyivumeli loo nto, ngokwenziwa yindlala nomona. ...


product images

Lindikhanyele Isiko

 • R180.00

incwadi ilanda ubudlelwane bomntu nomntwana angamzaliyo etshate noyise.rnamaxesha amaninzi, obu budlelwane bukhatshwa yinkohlakalo engenambaliso. lernnkohlakalo iyafihlwa xa utata ekhona, kodwa kweminye imizi kungafihlwa ntorningakumbi ukuba utata unyabile. umama, njengabo bonke kwindlu emnyama,rnwamthuthumbisa umntwana, kangangokuba wamalela ukuba aye kufihla unina.rnyamhlala le nto umntwana, yachapha...


product images

Iyelenqe Laserenkeni

 • R180.00

amayelenqe kuthutho ngeeteksi yimfihlo eyaziwayo. bayafa abantwana babanturnkolu thutho kungekho sizathu. iinkedama nabahlolokazi benziwa yonke imihla.rnumhlola waserenkeni kukuba kumanqaphanqapha kakhulu ukuba kubanjwe umnturnngokusweleka kwabaqhubi nabanini zithuthi zaserenkeni. abaninzi barhanelarnukuthwala, abaninzi nangakumbi barhanela umona. yaqatsela le nto mhla abantwanarnbomntu, esithenjini, b...


product images

Asukungcwabana Ngabantwana Nezinja

 • R180.00

ukuphakamisa isandla kwiqabane lomzali wakho, nokuba imeko ithini, bubundlavini nokusa. la magama eli nyange athi: asukungcwabana ngabantwana nezinja, awakhutshwanga nje; lizikisile ukuwacinga lixhelekile, lixhalele into esaya kukwenzeka ngenxa yezimilo ezilabalabayo kubantwana abangamakhwenkwe. le nto ke iqala kancinci, bateketiswe abantwana begeza, kumana kusithiwa boy. amaxesha amaninzi isimilo esik...


product images

Ndinonile Bazali Bam

 • R180.00

intluphekornibaxhaphazisile abantwana abangamantombazana kwiidolophu zabamnyama. athi ukubarnumntwana uphuma kwikhaya elingathathi ntweni abe sisigculelo samagxibha amadoda,rnekuthiwa ngoosugar daddy namablesser. aba ke ngootata abangafunirnkukhula, umntu emdala ufike enyobana abantwana abancinci ebantyintya ngotywala,rniimfonomfono, neempahla zamaxabiso. injongo inye kukulala nabo, besakugqibarnbabala...


product images

Unozala Uyalunywa

 • R180.00

ufundo lwemibongo sisakhono esilahlekayo kwindlu emnyama. nto leyornekhokelela ekulahlekeni kolwimi, inkcubeko, nemvelaphi yethu. ingozi nangakumbirnkukujongelwa phantsi kwendima yesihobe. ngaphandle kokulola ingqondo, isihobernsisetyenziswa ukukhalima into, ukuncoma, ukugxeka, ukukhuthaza, nokulondolozarnimbali yamaqhawe esizwe. ubunkcubabuchopho kwisizwe ubona ngesihobe esisifundayo.rnkubalulekile ke...


product images

Ivamna Bafazi Bolusu

 • R180.00

ivamna, sisiqholornsobuthi ekuthi kutyhefwe ngaso indoda ekhathazayo ngoomakoti. injongo kukuba umyeni lo, angaboni sele etshabalala, phofu ecinga ukuba unothando kungenjalo uyathandwa. sizwendini sakowethu, nantsi ke ivamna enomahluko, ngoluchwe nencindi yosiba, yaqungwa nesihobe sesixhosa. bantwana bethu, zizibhembe nezinwe ezi. ngale incwadi kuqoqwa nina, ngokuthirnkubonakaliswe ukuba ubomi bamaxhos...


product images

Kubuhlanti Obunye Ziyahlabana

 • R180.00

mathol oonyongande masingathengisi ngabantwana bethu. kulwimi lwethu akukho okonakeleyo; gxebe kukuba siluyekelernkubangeneleli abangalaziyo. nanga amaqhalo anamhlanje achuba umntu; indalo;rnisixhosa; umthetho; namaqhawe. le ncwadi iyintsika kwixesha apho wonke ubanirnagalaziyo ulwimi. andiphakamisi nto nam, koko ndithi inyaniso emsulwarnkukuba urhulumente wabantu uyivulile inyoba yokuphakamisa iilwimi...


product images

Nasekhukweni Lokufa Kwedini

 • R180.00

bonzakele abantwana abaninzi besenzakaliswa ngabazali babo. ukuhlangana okokuqala noyihlo entolongwenirnasinto ubani angazingca ngayo, kodwa inene kukuba le nto iyenzeka. kuvamilernkwindlu emnyama, yaye sele kwaxhaphaka, ukuba bakhule abantwana babengamagxibharnootata bengekho. bambi basetorhweni, bambi basentolongweni, bambi balapharnelizweni. inkumbula ikhule ingazi ukuba izalwa ngoobani, phofu iliny...


product images

Kula Magxa Akukho Nyembezi Zamntu

 • R180.00

uhlobo abazali bethu ababona ngalo ihlabathi kuyafuneka ukuba siluphicothe.rnabazali abaninzi babengafundanga yaye baya konqena ukufunda. kubalulekile kernukwazi ukuba izinto abazaziyo ngeli hlabathi bazazi njani. kutheni le ntornkulula ukubalahlekisa nje? izinto abakholelwa kuzo bazikholelwa ngokubarnkutheni? kodwa okubaluleke nangakumbi kutheni le nto befuna ubutyebi babumini,rnnemingangaliso nje. um...


product images

Iinjoli Ziyatya Abantu Balambile

 • R180.00

isakhono sokubalisa amabali amafutshane silahlekile kumaxhosa. abazalirnabaninzi, nekwakungumsebenzi wabo oku, bahamba naso esi sakhono ngobudludla-nazornbaya ezidolophini, bambi badliwa lingcwaba. kwabasezidolophini, amakhayarnamaninzi, indima yokubalisa sele ayixhoma kumabonakude. akukho okugwenxa ngoku,rnkodwa imfundiso kamabonakude yahlukile kwimfundiso yamabali abaliswa ngumnturnomkhulu, onamava. ...


product images

Umvumb’ Ondindisholo

 • R180.00

le ncwadi ivavanya ibango nelungelo lobuzali kwiimeko apho umzali walukhanyelayo usana lwakhe. kakade asinguye wonke ubani ozeleyo ongumzali; ootata mabayazi le inene. kananjalo, asinguye wonke ubani omele ukwamkela ikhazi. ngelinye ixesha umzali lidlamali, elikhangele nje ukudyavaza loo nto izuzekayo. omnye akanaxesha lamfuyo xa kuthe kweziwa nalo liziinkomo ezihamba ngamanqina amane. ubuzali abumelan...


product images

Unyana Kanokhitshi

 • R180.00

intsokolo yabantu abamnyama emzantsi afrika yalinywa, yatyalwa ngokohlobo lokuba ingaze isombululeke. oomama bethu basebenza emakhitshini, bephetheke kakubi; iintombi zabo zavelela, zakhulela kula makhitshi. nazo zasebenza kuwo nabazo abantwana bakubasexabisweni lokusebenza, phofu impathombi ingenasiqabu. kunjalo, oomama basemakhitshini bakhulise amagqwetha, ootitshala, amapolisa, ngothando kodwa lunge...


product images

Amachaphaza Egazi

 • R180.00

xa abazali bezikhanyela ubuntu babo, amantshiyane amele ukukhula ecinga ukuba okulungileyo kokwenziwa ngookhetshe. ndithi, okwenziwa ngabelungu nokuthethwa kwesilungu nokufunda ngesilungu kuza kukhangeleka kulungile ngoba akukho apho abantwana bethu babonela khona. ixesha elide kwelomzantsi afrika abantwana bethu sibavumele ukuba benziwe amakhoboka, ngokuthi samkele yonke into singabuzanga mibuzo. amag...


Get in touch

Get office info.

address:

Gauteng, South Africa

Phone Number:

+27810526060

Email address:

maputis@gmail.com