Amachaphaza Egazi

R180.00

Xa abazali bezikhanyela ubuntu babo, amantshiyane amele ukukhula ecinga ukuba okulungileyo kokwenziwa ngookhetshe. Ndithi, okwenziwa ngabeLungu nokuthethwa kwesiLungu nokufunda ngesiLungu kuza kukhangeleka kulungile ngoba akukho apho abantwana bethu babonela khona. Ixesha elide kweloMzantsi Afrika abantwana bethu sibavumele ukuba benziwe amakhoboka, ngokuthi samkele yonke into singabuzanga mibuzo. Amagoduka abalasele kulo mkhwa, yaye izizukulwana zawo ziyanikezelana ngathi kudlalwa iceya. Nanga amabali amafutshane yaye amnandi onke. Fundani bantwana bethu.