Kula Magxa Akukho Nyembezi Zamntu

R180.00

Uhlobo abazali bethu ababona ngalo ihlabathi kuyafuneka ukuba siluphicothe.rnAbazali abaninzi babengafundanga yaye baya konqena ukufunda. Kubalulekile kernukwazi ukuba izinto abazaziyo ngeli hlabathi bazazi njani. Kutheni le ntornkulula ukubalahlekisa nje? Izinto abakholelwa kuzo bazikholelwa ngokubarnkutheni? Kodwa okubaluleke nangakumbi kutheni le nto befuna ubutyebi babumini,rnnemingangaliso nje. Umzali ofunda ibhayibhile aphelele kuyo yintoni anokuyazirnngenene nanokuthi ayidlulise ebantwaneni njengelifa? Oozungul ichelernbabafundisi bafikela kolu rhatyazo, bantlokothise belahlekisa. Oonkabi bafumene icham kweli lizwe. Fundani bantwana bethu.