Unozala Uyalunywa

R180.00

Ufundo lwemibongo sisakhono esilahlekayo kwindlu emnyama. Nto leyornekhokelela ekulahlekeni kolwimi, inkcubeko, nemvelaphi yethu. Ingozi nangakumbirnkukujongelwa phantsi kwendima yesihobe. Ngaphandle kokulola ingqondo, isihobernsisetyenziswa ukukhalima into, ukuncoma, ukugxeka, ukukhuthaza, nokulondolozarnimbali yamaqhawe esizwe. Ubunkcubabuchopho kwisizwe ubona ngesihobe esisifundayo.rnKubalulekile ke ngoku unozala esalunywayo, thina bakwaziyo ukubonga siqunge,rnsifundise, sonwabise, silungiselela ingomso. Khangela kaloku uhlobornimibongo-mbaliso engomfundisi uMpilo Desmond Tutu, noWinnie Madikizela Mandelarnebhalwe ngalo. Phinda ujonge uhlobo imibongo engobomi bukaMnumzana uNelsonrnRholihlahla Mandela elondoloza ngayo igama lalo mpondozihlanjiwe womzabalazornwabantu abamnyama kweli. Yonke into ikhona kule ncwadi. Fundani bantwana bethu.