Asukungcwabana Ngabantwana Nezinja

R180.00

Ukuphakamisa isandla kwiqabane lomzali wakho, nokuba imeko ithini, bubundlavini nokusa. La magama eli nyange athi: Asukungcwabana ngabantwana nezinja, awakhutshwanga nje; lizikisile ukuwacinga lixhelekile, lixhalele into esaya kukwenzeka ngenxa yezimilo ezilabalabayo kubantwana abangamakhwenkwe. Le nto ke iqala kancinci, bateketiswe abantwana begeza, kumana kusithiwa boy. Amaxesha amaninzi isimilo esikumila kunje siphenjelelwa luthando lwabazalikazi, betshatile bengatshatanga. Akuphumela ngaphandle umntwana, akukho bani unokumxelela nto ngoba isimilo sakhe samkelekile ekhaya. Amadoda akhoyo, nayaziyo indlela, akhetha ukuthula ngoba wonke umntu yindoda phofu nawornaxakwe kumakhaya awo. Intetho yamanyange nethi: inyathi ibuzwa kwabaphambili, ayisenantsingiselo, ifana nomolo. Fundani bantwana bethu.