Ihasa

R180.00

Impatho-gadalala ibangcungcuthekisile abazalikazi abaninzi yabashiya bexhwalekile. Umntu aphile nento esifa, anyamezele ke ngoba emzini kuyanyanyezelwa . Umntu aqalwe ngumntwana emzala, aphindwe liqabane endlini, aqwelwe kukuhlala. Imbi ke le nto isakufikelela kwisityholo sobuthi. Banukwe, babulawe oomama isono sabo ikukurhaneleka ngokuthakatha. Ubuthi yimpatho-gadalala yamanina, yaye sele izibonakalisile ubuzaza bayo ngeendlela ezininzi. Kuthi nokuba kwenzeke isiyengelezana, sifikele kuluntu olubanjwe ngobhongwane yile nkolo ibubethe yabudleza ubudlelane babantu neentlanga. Sihleli nawo ke lo mshologu isizwe, siwonasile. Fundani bantwana bethu.